pa rangkasbitung

tabayun

Pembatalan Nikah

Pembatalan nikah adalah permohonan yang diajukan oleh pihak isteri, suami, keluarga dalam garis lurus ke atas suami atau isteri, dan pejabat yang berwenang/pejabat tertentu untuk membatalkan suatu pernikahan yang telah tercatat dengan resmi.

Prosedurnya sebagai berikut :

 • Pihak yang menghendaki pembatalan nikah, mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan;
 • Permohonan harus memuat: identitas para pihak (Pemohon dan Termohon), posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan), petitum (yaitu hal-hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).
 • Alasan pembatalan nikah antara lain :
 • Pihak suami telah menikah lagi (polygami) tanpa izin pengadilan;
 • Pihak isteri telah menikah lagi padahal masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain (belum bercerai), atau masih dalam masa iddah;
 • Pernikahan dilakukan oleh PPN yang tidak berwenang;
 • Pernikahan menggunakan wali nikah yang tidak sah;
 • Pernikahan dilakukan tanpa disaksikan 2 orang saksi;
 • Pernikahan dilakukan di bawah ancaman;
 • Pernikahan melanggar batas umur perkawinan;
 • Pada waktu dilangsungkan pernikahan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri;
 • Permohonan diajukan ke pengadilan di daerah hukum perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami/ isteri;